Általános Szerződési Feltételek


Tárgya: online jegyvásárlás a Kobuci kert rendezvényeire
Hatálya: 2015. március 30-tól
 
 
I. Bevezető rendelkezések
A Szolgáltató adatai:
 
A rendezvényszervező neve:
Kobuci Kft. 
Székhelye és postai címe:
1038 Bp. Szentháromság u.22. , 1033 Budapest  Fő tér 1. – Kobuci Kert
Nyilvántartó hatóság:
Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma:
            01-09-184292
Adószáma:
14690219-2-41
E-mail címe: Kobuci@kobuci.hu
Honlapjának címe: www.kobuci.hu
Panasz esetetén a panaszbejelentés elérhetőségei
info@kobuci.hu
+36/70-205-72-82
Tárhely szolgáltató neve: Webdream Magyarország Kft.
Tárhely szolgáltató címe: 1075 Budapest, Károly krt. 3/A
 
1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Rendezvényszervező valamint a rendezvényre belépni szándékozó személy
(a továbbiakban: Vásárló) között a belépőjegyek megvásárlásának feltételeit, valamint a felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
  
2. A weboldalon 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat. A Vásárló a "Fizetés" gomb megnyomásával jelen szerződés értelmében elfogadja a vásárlásra vonatkozó feltételeket, továbbá tudomásulveszi, hogy Rendezvényszervező jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, feltéve, hogy a változásokról a www.kobuci.hu oldalon tájékoztatást tesz közzé.
 
3. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Rendezvényszervező a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon állít ki és őriz. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.
 
4. Jelen szerződés határozott időre jön létre, időtartama a Rendezvény időpontjáig tart.
 
II. A személyes adatok védelméről
 
1. Vásárló kijelenti, hogy önként hozzájárul a vásárlás és a rendezvényre való beléptetés során szükséges adatainak kezeléséhez.  
 
2. Rendezvényszervező  vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok védelméért, továbbá, hogy  minden tudomására jutott személyes adatot az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezel, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv., illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény, és a 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet szabályaira.
 
3. A Rendezvényszervező tájékoztatja a Vásárlót az alábbi adatokról.
Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a jegyvásárlás előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak.
 
a) A Rendezvényszervező honlapján teljes körű tájékoztatás található az éppen elérhető jegyekről és azok áráról, bruttó formában, amely tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁt, illetve a törvényes magyar fizetőeszközre való utalást.

b) A jegyvásárlási rendszer igénybevételéért Vásárlónak jegyenként 200 Ft kezelési költséget kell fizetnie. A kezelési költség az internetes vásárlás szolgáltatásának díja.
 
c) A szerződés ellenszolgáltatásának összege az előző két pontban említett költségekből adódik össze, és az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel. A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt, teljes bruttó összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve.

d) A jegy kézbesítése elektronikus úton és csakis úgy, a Vásárló által megadott e-mail postafiókba, a vásárlással azonos időben történik.

e) A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.
  
f) Békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület.
 
III. A jegyvásárlás különböző fázisaira vonatkozó szabályok
 
1.A jegyvásárlás menetére, illetve a rendzvényre való belépésre jogosító qr-kód használatára vonatkozó részletes szabályokat  jelen dokumentum mellékelete tartalmazza.
 
2. A jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után gyakorlatilag azonnal, valós időben megtörténik. Vásárló a jegyet is tartalmazó visszaigazoló e-mailt és benne a  qr-kódot tartalmazó elektronikus üzenetet veszi kézhez.
 
3. A vásárlás során az oldalon a Vásárlónak lehetősége van  a rendelés tartalmát módosítani, törölni. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Vásárló korlátlanul megteheti, mindaddig, amíg nem kattintott a "Fizetés" gombra. Ezt követően a fizetés - a választott fizetési módtól függően - a fizetési szolgáltató felületén történik.
 
4. Amennyiben a Vásárló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt belépőjegyeket, ennek oka feltételezhetően technikai hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Vásárló ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Rendezvényszervezővel a 36/70-205-72-82 –es telefonszámon vagy a Kobuci@kobuci.hu
email címen. A Rendezvényszervező a problémát a tőle elvárható legrövidebb időn belül köteles orvosolni. 

IV. A Vásárló adataival való visszaélés esetéről
 
1. A Rendezvényszervező fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a jegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.
 
2. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Rendezvényszervező nem felel.
 
3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra. A Rendezvényszervező kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.
 
4. A Rendezvényszervező a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Rendezvényszervező jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni.

5. A felhasználónak joga van, kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, ezt elektronikus úton az info@kobuci.hu e-mail címre írt üzenetben teheti meg.
 
6. A Rendezvényszervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

7. A vásárlással tudomásul veszem és elfogadom az adattovábbítási nyilatkozatban leírtakat:
Tudomásul veszem, hogy a Kobuci Kft 1038 Bp. Szentháromság u. 22. adatkezelő által a https://kobuci.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: E-mail cím.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
 SimplePay vásárlói tájékoztató
V. A fizetés feltételeiről és a számlázás mikéntjéről
 
1. A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra, a jegyek átvételére vonatkozó részletes szabályokat jelen dokumentum mellékelete tartalmazza.
 
2. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Rendezvényszervező nem vállal felelősséget.
 
3. A belépőjegyek árának meghatározása Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.
 
4. A jegyvásárlás jelen keretében jegyfoglalásra nincs lehetőség. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba történik, és csak elektronikus úton történik meg. A rendezvényekre való belépés lehetségessé válik az "okostelefonnal" rendelkező ügyfelek számára a telefonjukon megjelenített kód (qr kód) felmutatásával is. 
 
5. A Rendezvényszervező a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) küld a Vásárlónak. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható.
 
6. A Rendezvényszervező az e-számlát a számlázz.hu számlázóprogram révén, a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan bocsátja ki. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát.
 
VI. A saját nyomtatású jegyekre (E-ticket) és a rendezvényre való belépésre vonatkozó szabályok 
 
1. A saját nyomtatású jegyeket a Vásárló a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le a saját vásárlói oldalán keresztül PDF formátumban és maga nyomtathatja ki. Az e formátumú belépőjegyeket nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni.
 
2. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli.
 
3. A saját nyomtatású jegy szabadon átruházható. A Vásárló kijelenti, hogy a saját nyomtatású jegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Rendezvényszervező ÁSZF-jét elfogadta
 
4. A saját nyomtatású jegy és a rajta szereplő qr-kód a  rajta feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt.
 
3.Az E-ticket belépőjegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a Rendezvényre magával hozni. Vásárló elfogadja és kifejezetten egyetért azzal, hogy az E-ticket-en található qr-kódot a Rendezvényszervező a Rendezvény helyszínén elektronikusan ellenőrzi és azonnal érvényteleníti. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Rendezvényszervező beléptető-rendszere a meghatározott adatokkal elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye azonos-e az eredetileg az E-ticket belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.
 
VII. Elállási és felmondási jog 

1. A vásárlás a "Fizetés" gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, azt követően azonban nem.
 
2.  A jegyek nem visszaválthatóak. Rendezvényszervezőnek nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével). Vagyis vásárló a máskor őt megillető elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól.
 
2. A Rendezvényszervező olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Rendezvényszervező ésszerű költségeit.

VIII. A rendezvény lebonyolítására vonatkozó szabályok
 
1. A megrendelés során kiválasztott Rendezvény a meghirdetetteknek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége.


2. Amennyiben a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Rendezvényszervező val szemben.
 
3. Kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény érvényes a jegy felmutatása mellett sem látogatható.
 
4. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja, bár Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében.

5. A Rendezvényszervezőnek lehetősége van kedvezőtlen időjárási körülmények esetén tartalék rendezvénynapot: esőnapot meghirdetni. A Rendezvényszervező e döntésről a Vásárlókat a www.kobuci.hu oldalon keresztül haladéktalanul tájékoztatja, amint az erre vonatkozó információkat megkapja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt sem illeti meg elállási jog.
 
6. A szakmában kialakult általános szokások szerint az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is  rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvényszervező jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.

7.  A Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény neki felróható meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a jegyek visszaváltására nincs mód.
 
A visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott helyen és keretek között, harminc napos jogvesztő határidő áll Vásárló rendelkezésére.
 
8. A Rendezvényszervező csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke ezesetben sem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.


9. Amennyiben vis major vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály lép fel, amely a Vásárló, illetőleg a Rendezvényszervező hatókörén kívül esik, a felek mentesülnek a jelen szrződésben szereplő kötelezettségek teljesítése alól.

IX.  A szerzői jogokról

1. A Rendezvényszervező honlapján megjelenő védjegyek és információk a Rendezvényszervező, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé a Rendezvényszervező, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.
 
 2. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt kommenteken  (pl. chat, blog) észrevételeken, javaslatokon a Rendezvényszervező korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Rendezvényszervező korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, átadására, közzétételére, törlésére, anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.
 
3. A Rendezvényre történő belépéstől kezdve a helyszín elhagyásáig a Rendezvény látogatója kép- és hang rögzítésre kerülhet és ebből fakadóan nem támaszthat a Rendezvényszervező felé semmilyen igényt.

 
XI. A felmerülő vásárlói panaszok  méltányos mérlegeléséről
 
1. A Rendezvényszervező székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.
 
2. A Vásárló a Rendezvényszervezőnek a jegy értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Rendezvényszervezővel. A Rendezvényszervező a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Rendezvényszervező a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
 
 
XII. Záró rendelkezések
 
1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

Mellékletek

I. A fizetés módjai 
1. A kosár használata


www.kobuci.hu oldalon egymás alatt felsorolva láthatja az ön által kiválasztott konceretekre szóló jegyeket. A részletes jegyinformáció mellett a jegy ára, a kezelési költség ára, és a kettő összege látható. A jegyek alatt látható a fizetendő végösszeg. Kérjük, figyelmesen nézze át a kosarát, mielőtt a fizetés gombra kattint! A megvásárolt jegyeket sem cserélni sem visszaváltani nem tudjuk! Amennyiben egy jegyet törölni szeretne a kosárból, kattintson a jegy jobb oldalán lévő "X" „Töröl” ikonra. Ha egy műsorhoz tartozó összes jegyet törölné, kattintson a műsor címe mellett található "X" „Összes törlés” ikonra.

2. Kézbesítés módjai

Elektronikus utalvány
Az elektronikus utalvány választása esetén a vásárlást követően egy a vásárlását igazoló e-mailt küldünk a megadott e-mail címre. A levélben elküldjük a megvásárolt jegyek részletes adatait, és egy utalványazonosítót. Kérjük, ezt az e-mailt nyomtassa ki! Az előadás napján az előadóhely pénztárában a kinyomtatott e-mail felmutatásával kapja meg a megvásárolt jegyeket.

PDF utalvány
A PDF utalvány hasonlóan működik, mint az elektronikus utalvány. Ebben az esetben egy PDF dokumentumot küldünk a megadott e-mail címre. A PDF dokumentum megnyitásához Adobe Reader programra van szükség, mely ingyenesen letölthető: Adobe Reader letöltése. Kérjük, a PDF-et nyomtassa ki, és vigye magával az előadásra! A kinyomtatott utalványt az előadóhely pénztárában mutassa be. Az utalványban szereplő vonalkód azonosítása után adja ki a színház a jegyeket.

E-ticket
Amennyiben a kiválaszott jegyre engedélyezett elektronikus jegy kiadása, a rendszer automatikusan az E-ticket kézbesítési módot jelöli meg, mely kézbesítési mód nem módosítható. Az E-ticketet szintén e-mailben küldjük el. Kérjük, minden megvásárolt jegyhez egyenként nyomtassa ki az elküldött PDF dokumentumot! A PDF dokumentum megnyitásához Adobe Reader programra van szükség, mely ingyenesen letölthető: Adobe Reader letöltése. Az E-Ticket egy teljes értékű elektronikus jegy, amely belépésre jogosít. Az E-Ticketen lévő számsor és vonalkód a rendeléssel kapcsolatos összes információt tartalmazza. Segítségével beazonosítható a jegy, ezért nincs szükség egyéb biztonsági jelre. A vonalkódot a rendezvény helyszínén belépéskor elektronikusan ellenőrzik. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen E-Ticket önmagában érvényes és jogosít fel a belépésre. Semmilyen körülmények között ne engedje, hogy illetéktelen személy másolatot készítsen az ön E-ticketjéről. Mivel a vonalkód-olvasó rendszer nem lát különbséget másolt és eredeti vonalkód között, ezért mindig az ELSŐ lehúzott E-Ticketet fogadják el eredeti jegynek. Minden további, azonos vonalkóddal rendelkező E-Ticket másolatnak, azaz érvénytelen jegynek minősül.

3. Fizetés

A fizetés módja
Webáruházunk részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs
birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Itt elolvashatja a részletes tájékoztatót.

A bankkártya adatok megadásánál az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmet:
Kártyán szereplő név: A bankkártyán található kártyatulajdonos személynevét adja meg!
Bankkártyaszám: A kártyán található 16 karakterű sorszámot írja be, szóközök és kötőjelek nélkül. Amennyiben olyan OTP Maestro típusú kártyát használ, melynek 10 jegyű kártyaszáma van, kérjük a 675761 sorszámot írja be a kártyán található karakterek elé! Figyelem! A bankkártyaszám nem azonos a bankszámlaszámmal!
Lejárati dátum: A kártyán hónap/év formátumban van feltüntetve a lejárati dátum (pl. 10/09 - 2009. október). Kérjük, a lenyitható ablakokból válassza ki az ön kártyájának érvényességi dátumát!
Ellenőrző kód: Más néven CVC2. A dombornyomott kártyákon (Visa Classic, MasterCard és American Express) mindig van ellenőrző kód. Más kártyatípusokon is lehet. A kártya hátoldalán a tulajdonosi aláírás felett/alatt/mellett található számsor utolsó 3 karaktere adja ezt a kódot. Amennyiben kártyája rendelkezik CVC2 kóddal, kérjük a fizetéskor adja meg!

A tranzakció lebonyolítására alkalmas bankkártyákról alább, a Biztonságos bankkártya-tranzakciók pontban található bővebb információ. A tranzakció eredményét a pénzügyi szolgáltató automatikusan - 5-10 másodpercen belül - megküldi a jegyrendszernek. Kérjük ne zárja be a böngészőt és ne szakítsa meg a folyamatot! Az adatlapon megadott e-mail címre a Rendszer azonnali visszaigazolást küld, amelyen megtalálhatók a vásárolt jegyek paraméterei.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a megvásárolt jegyek nem válthatók vissza, és más jegyre nem cserélhetőek.

Elállás a vásárlástól
A vásárlás a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).
Abban az esetben, ha a Vásárló olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) illetve, ha a jegyen kívül olyan más terméket (pl. könyv, kiadvány, merchandising termékek stb.) vásárolt, amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, akkor ezekre a jogok ra vonatkozó részletes leírás található az Általános Szerződési Feltételek VII. pontjában valamint 2. és 3. mellékleteiben.
Rendszerünkön keresztül kizárólag jegyvásárlás lehetséges, a jegyeket lefoglalni, félretenni nem áll módunkban. Azáltal, hogy Ön beírja a szükséges adatokat, majd megadja a banki felületen a kártya adatait, melyet a bank sikeresen elfogad, a jegyeket megvásárolja. Fentieknek megfelelően az adott időpontra szóló jegyek esetében a vásárlás nem módosítható, nem törölhető és nem vonható vissza!

4. A vásárlás visszaigazolása
A sikeres vásárlásról automatikusan értesíti önt e-mailben a rendszer. Ha ezt a visszaigazolást 1 órán belül nem kapja meg, kérjük NE kezdeményezzen újabb vásárlást, hanem hívja s fentebb megadott telefonszámot. A visszaigazolást kérésre újra elküldjük. A vásárlás sikeres lebonyolítása nem függ a visszaigazolás megküldésétől. Kommunikációs hiba is okozhatja, hogy ön nem kap visszaigazolást. Ez esetben is kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal!

5. Hiba a fizetés során
Amennyiben hiba lépett fel a fizetés során, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat! Ne indítsa újra a vásárlást!

6. Számlaigénylés bankkártyás vásárlás esetén
A megvásárolt jegyekről a vásárló adatainál megadott névre automatikusan elektronikus számlát állítunk ki, melyet e-mailben kézbesítünk. Amennyiben más névre, vagy cég számára szeretne számlát kérni, kérjük, jelölje be a "Más névre kérem a számlát" négyzetet és adja meg a szükséges adatokat. Amennnyiben a vásárlási folyamat során elfelejtett más névre számlát igényelni, írjon nekünk. Kérjük adja meg a módosítani kívánt e-számla sorszámát (ITE...) és a számlázási adatokat.

7. Biztonságos bankkártya tranzakciók
Fizetési oldalunkon keresztül fizethet bankkártyával, az OTP Bank által nyújtott biztonságos szolgáltatás segítségével. A honlap minden vásárlói adatot a nemzetközi szabványoknak megfelelő, biztonságos, 128 bites SSL titkosítással védetten kezel.